Kodeks Etyczny
członka Polskiego Towarzystwa Informatycznego

(wersja robocza_1 rozpatrywana na zjeździe w 1999 r.)


Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego powinien:

1.     podejmować decyzje wyłącznie w przekonaniu, iż nie będą one miały negatywnego wpływu na bezpieczeństwo, zdrowie i jakość życia społeczeństwa,

2.    unikać realnych i potencjalnych konfliktów interesów,

3.    nie czerpać korzyści kosztem innych ludzi lub dobrego imienia profesji,

4.    traktować sprawiedliwie wszystkich bez względu na rasę, religię, płeć, upośledzenia, wiek czy  narodowość,

5.    świadczyć usługi wyłącznie w granicach posiadanych kompetencji oraz uczciwie i otwarcie przyznawać się do ograniczeń w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia,

6.    we wszelkiego rodzaju oświadczeniach unikać głoszenia poglądów, co do których nie mamy całkowitej pewności,

7.    potępiać korupcję we wszelkich jej postaciach,

8.    nie korzystać z zasobów ludzkich, intelektualnych i technologicznych uzyskanych w sposób podstępny, nielegalny lub nieetyczny,

9.    rozwijać własne umiejętności zawodowe oraz wspomagać w ich zdobywaniu i doskonaleniu inne zainteresowane osoby,

10. promować etyczne podejście do wykonywanej pracy, nie zmuszać lub nie namawiać innych do postępowania niezgodnego z niniejszym kodeksem oraz nie potępiać za postępowanie z nim zgodne.


Poznań, luty 2002 - Bydgoszcz, styczeń 2008